Sonucu Daralt
Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 128 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
İslamda Hamele-i Kur'an; Kurra Hafızlar ve Tarihi Süreç İçinde Gelişen Kıraatlar
Kuran-ı kerim öğrenim ve öğretiminde altı aşamadan geçilir: Yüzünden okuma aşaması Talim tecvid ve tashih-i huruf ezberleme aşaması Hıfız ve tüm kuran-ı kerimin ezberleme aşaması Yedi kıraat imamının okuyuşuna göre kuran-ı kerimin okunması On kıraat imamının okuyuşuna göre kuran-ı kerimin okunması On kırat imamının ravi ve tarik sahiplerinin okuyuşuna göre kuran-ı kerimin okuması Belirlenen bu altı aşamadan ilk üç aşama top yekün Müslümanların ilgi alanına girmektedir.Geri kalan diğer üç aşama ise ihtisas
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
Şeceret'ül Kevn; Üstün İnsan ve Şeytan'ın Hikayesi
Muhterem Kardeşlerimiz, sizlere sunmakta olduğumuz Tasavvuf Kitapları dizisine, şimdi bir yenisini ekliyoruz: Şeceret'ül Kevn İşbu eserimize; başlıktaki ismi verdik. Yani: Üstün İnsan...Eseri, okudukça gördük ki; önden sona, hep bu yüce mâna nakışı işlenmiş; Mana gözü, mana eli ve mana dili ile...Mana gözünü açıp, derinliğine dalan aynı hissi duyacak ve aynı alemi temaşa edecektir. Hele dalınız o aleme bir... Geçiniz bu maddeden biraz... İşte o zaman: Tek kokuyu alacak ve bir rengi bulacaksınız... Sizlere t
20 TL. 25 TL.
 %  20
İman ve Yaşama Üslubu
Banarlı´nın Yahyâ Kemâl´den kazandığı Türk Müslümanlığı anlayışını ifade eden makaleleri, İman ve Tassub, Din Terbiyesi ve San´at, Yasama Üslûbumuz, İnkâr Hastaligi ve Uyanmaya Dâir adlı bölümlerde toplanmıştır.
18.4 TL. 23 TL.
 %  30
Hiç Olmak
Değerli dostlar, bu eserde ehl-i gönül meclislerinde yapılan tasavvufî muhabbetler konuşma lisanına sadık kalınarak kaynağa ve ispata gerek duymadan kitab'a dönüştürülmüştür.Zira tasavvuf muhabbetlerinin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler'dir. Bu eser, tamamen zahir-batın bütünlüğünde tasavvufî sohbet ve muhabbetlerden oluşan telkin ve tavsiyeler'den ibarettir. Paylaştıklarımız, talibin, ehl-i ihvanın, kendi gerçeğine yol bulmaya çalışanların ve bütün insanlığın istifadesine ve kemaline sunulmuşt
14 TL. 20 TL.
 %  20
Gönenli Mehmed Efendi
Muhterem okuyucular; elinizdeki bu eserin gönenli hocanın vefatı sonrasında tarafımızdan hazırlanarak ilk baskısı 1991 yılında yapılan reisülkurra gönenli mehmed efendi isimli kitabın farklı formatta kaleme alınmış ikinci bir nüshası olarak değerlendirilmelidir.konu ele alınırken gönenli hoca efendinin doğumundan vefatına kadar geçen 87 yıllık tarihi süreç içinde aşama aşama gördüğü eğitim öğretim yerleri ve gönül dostları ile beraberlikleri vardır
32 TL. 40 TL.
 %  20
Sohbetler (Ciltli)
Düşünmeyenlerin büyük soruları olmaz; amma düşünen her insan, er ya da geç, bir gün sorar: Ben neyim; nereden geldim, nereye gideceğim? Başsız ve sonsuz olan bu âlem neden var oldu ve ben niçin yaratıldım? Bu soruların cevabını bulanlar mesuddur, huzurludur, onlar için herşey yerli yerindedir. Fakat hayâtın akıp giden seli içinde, bir lâhza durup düşünen ve hilkatin derin sırlarını çözebilen, açmazlarına çâre, derdine devâ bulan kaç bahtlı vardır? İşte, en son ve en yüce dini tasavvuf neşvesiyle şahsında te
44 TL. 55 TL.
 %  20
Tasavvufun Ana Esasları
Bu eser, hicrî 735 (miladî 1334) yilinda vefat eden ünlü Islâm âlimi ve mutasavvifi Izzeddîn Mahmûd bin Ali Kâsânî Natanzî'nin en önemli çalismasidir. Farsça kaleme alinan, tasavvuf klasikleri arasinda hakli bir söhrete sahip bulunan eser, kendisinden sonra gelen birçok mutasavvif üzerinde de etkili olmustur. Tasavvuf örf, âdet ve istilâhlarinin edebî bir sekilde açiklandigi bu kitapta Kâsânî, ele aldigi konulari hikâye ve kissalarla desteklemis; ayrica eserine birçok Arapça ve Farsça beyitler ilâve etmisti
24 TL. 30 TL.
 %  20
Mektuplar - 7 / 1 - 2
Allah müsebbibü'l-esbabdır, yâni sebepler yaratan Tanrıdır. Bizim yalana dolana ihtiyâcımız yok. O istediği anda öyle kurtarıcı sebepler halk eder ki akıllar hayretle durur. Eğer kurtulman murâd-ı ilâhî ise gerçek sebebi O versin. Biz meşrû esbâbına tevessül ederiz. Bizim arzumuz O'nun murâdına muvâfık ise olur. Nitekim İsmâil Hakkı Bey ile iâde-i muhâkeme husûsunda bir hayli didiştik. Netîcenin ne olacağını gene sâhip bilir. Bence müddeiumûmî bey meşrû bir sebep olarak seni kurtarmaya bakarsa minnettar olu
48 TL. 60 TL.
 %  20
Fütûh'ül Gayb - Gizliden Sesler
Arka Kapak Yazısı: İMAM-I RABBANİ Hz.şu fikirdedir; Hepsi ondandır..Yani Hak'tan ALLAH'tan..Bunun tam zıddı olarak,MUHİDDİNİ ARABİ ise şu fikri savunur: -Hepsi odur.Yani: Hak,ALLAH ,sıfatları ve isimleri..Ama GEYLANİ Hz. Ne o fikirdedir;ne de bu fikirde.ikisi ortasında tam bir yapıcı mürşid durumundadır... Der ki:Ancak sen ,mevhum benliğini yitirdiğin an,onun tasarrufuna geçebilirsin..Yani:bilen aynı , bilmeyen gayrı.. Arzettiğimiz bu üç zatın görüşü arasında muazzam fark vardır.Ancakj ehli olan limseler an
24 TL. 30 TL.
 %  20
Ruh Risalesi
slam âlimlerinden çok azının hakikatine ermiş olduğu Ruh hakkındaki sualler, içiçe bir çok meseleyi içinde barındırır. Ruhun mahiyeti ve hakikati nedir?, Kadim midir, hâdis midir?, Ölümden sonra bâki midir, yoksa fâni midir? ve İnsana nefh edildiği (üflendiği) zaman mı, yoksa bedenin teşekkülünden evvel mi yaradılmışdır? gibi. Esseyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Ruh Risalesi isimli eserinde, sırasıyla bu sualleri tafsilatlı biçimde izah etmiş; ve neticede Ruh Nedir? suali etrafındaki insanî tecessüsün,
8 TL. 10 TL.
 %  20
Ebeveyn-i Resulullah
Müteşabihattan olan âyet-i Kur'aniyenin ve bazı hadîs-i şeriflerin, zahiri anlamları üzere bırakılmasının aklen ve şer'an caiz olmadığını; En'am suresi'nin 74.ayet-i celilesinin de te'vil ve tefsirinin zorunlu olduğunu beyanla kaleme aldığı bu risâlede, Esseyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, başta Resulullah sallallahu aleyhi vesellem olmak üzere, Hazreti İbrahim ve bütün Peygamberan-ı izâmın ana-baba ve ecdadının Hz. Ademden kendilerine gelene kadar, nesilden nesile küfür ve fısktan, mutahhar, müberra ve m
9.6 TL. 12 TL.
 %  20
Sefer-i Ahiret
Mümin kullar için ölüm gelmeden önce çokça ölümü hatırlamak, sünnet-i müekkededir. Zira ki, şer'i emirleri yerine getirmeye ve yasaklanmış şeylerden sakınmaya davet eder ve günah işlemeye cür'eti azaltır. Amelleri çoğaltır, emelleri kısar. Sefer-i Ahiret kitabı, ölüme her daim hazır olması gereken mümin kullar için ölüm hastalığı zamanında riayet edilmesi gereken hususları ve ölüm vuku bulduktan sonra gereken gasl, tekfin ve defin gibi işlerin İslâmi usuller bağlı yapılış tarzını tafsilatlı biçimde aktarm
6.4 TL. 8 TL.
 %  20
Ashab-ı Kiram
Bu risâle, ümmetin temel yapısı Ashâb-ı Kiram hakkında inmiş olan ayet-i kerimeler ve nakledilmiş hadîs-i şeriflerin tafsilatlı biçimde izahıyla, onların faziletlerini aktarıcı ve haklarındaki yalan ve iftiralardan sakındırıcı malumatları muhtevi temel bir eserdir. Müslümanların üzerine itikadı vacib olan meselelerden biri de, Ashab hakkında iyilikten gayri hiçbir şey söylememek ve itikad etmemektir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi vesellem Ashabıma sebb etmeyin... buyurmuştur. Müslümanların vazifesi, A
12 TL. 15 TL.
 %  20
İdeolocya Örgüsü (Deri Ciltli)
Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim... Ben, arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikâyelerim de, ilim ve fikir yazılarım da sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım müştemilâtdan başka bir şey değil... Güzelim Türkçenin katık tâbiri ne kadar yerinde. Gerçek gıda nân-ı aziz dediğimiz ekmektedir ve gerisi, ona katılmaktan kinaye katık tan ibaret... İçinde yüzde elliden fazla (hidro-karbone)
60 TL. 75 TL.
 %  20
İman ve İslam Atlası (Deri Ciltli)
Son dönemlere ait alışılmış din kitaplarının çok dışında bir anlayış ve anlatışla kaleme alınmış, şekille ruhu, amelle hikmeti birbirine emdirmek gayesi etrafında, en emin ilmihâlle en şaşmaz tefekkürü birleştirme iddiasında büyük eser. 1960-61 hapsinde yazmaya başlayıp «20 yıl müddetle şeklini bulamadan bir rüşeym (protoplazma) halinde» içinde yaşattığı bu eseri 1981 senesinde tekrar ele alır. Eseri ve eserle yapmak istediği şeyi şöyle anlatır: «İman ve İslâm Atlası», her biri aynı kaynaktan tas dolduran k
68 TL. 85 TL.
 %  20
Çöle İnen Nur (Deri Cilt)
Tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, Başlangıç yazısında da belirtildiği gibi, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir akli teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak doğru üzerine hissi ve teessüri bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir; ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değil, san'at eseridir ve ilmin içini
68 TL. 85 TL.
 %  20
Tasavvufi Hikmetler Hikemi Ataiyye
Taleb şan değildir. Razı ol, şan da senin, nam da senin. Varlığını bilinmezlik toprağına göm. Gömülmeyen şey nabit olmaz.Dünya suretlerinin bulaştığı ayna nasıl parlar? Huzura girmeden önce tevbe sularında yıkan. Kader teneffüs ettiğin her nefeste seninle. Eşyadan eşyaya seyahat edip durma. Kendine uzaktan bakmayı öğren. Bir dolap beygirine benziyorsun. Öyle ahmak, öyle hüzün verici.Hicret ve niyetin kimin için? Bir gece yarısı uyandığında yatağından kalk, şöyle yıldızlara bir bak. Düşün!.. Mademki içinde b
36 TL. 45 TL.
 %  20
Türkün Dili Kur'an Sözü; Türkçeden İslâma Giriş
Türkçeden İslâma Giriş serimizin ilk kitabı TÜRKÜN DİLİ KURAN SÖZÜ, Türkçede yer alan Kuran-ı Kerim kökenli kelimelerin gösterilmesi gayesiyle hazırlanmış bir incelemedir. Bu kitap ile Türkün dilinin Kuran sözü olduğu gerçeği gösterilmiştir. Bu tetkikten sonra Kurân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfleri dışarıda bırakarak Türkçeye Arapçadan geçmiş -varsa eğer- bir kelime bulmanın hayli müşkül bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Önsöz yerine İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özelle yapılan, Kuran-Türkçe irt
72 TL. 90 TL.
 %  20
İslam'ın Dirilişi
Bu kitap, Nisan 1966'dan Mart 1967'ye kadar, Diriliş dergisinde DİRİLİŞ imzasıyla yayınlanan başyazılardan oluşmuştur. 7 İslâmın Dirilişinde Avrupanın Durumu 11 İslâmın Dirilişinde Asya ve Afrikanın Durumu 18 İslâmın Dirilişinde İslâm Dünyasının Durumu 24 Düşüncede Diriliş 33 İnanışta Diriliş 40 Edebiyat ve Sanatta Diriliş 47 Aksiyonda Diriliş İSLÂMIN ÇAĞRISI 55 İnsana Çağrı 57 Müslümana Çağrı 61 Yahudiye Çağrı 63 Hıristiyana Çağrı 66 Doğululara ve Afrikalılara Çağrı 67 Din ve Tanrıtanımazlara Çağrı
12 TL. 15 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 128 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1